HOME > 投资信息 > 财务信息 > 损益计算表摘要

损益计算表摘要 - 提供晓星的经营业绩

PRODUCT INDEX
  • 合并基准
  • 別途基准

销售额

单位:十亿韩元
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
2,596 2020
3,537 2021
3,719 2022

营业利益

单位:十亿韩元
750
600
450
300
150
0
137 2020
638 2021
65 2022

减去法人税之前的净利

单位:十亿韩元
750
600
450
300
150
0
108 2020
636 2021
21 2022

当季净利

单位:十亿韩元
750
600
450
300
150
0
1 2020
538 2021
25 2022

单位:百万韩元

损益计算表摘要
2020 2021 2022
销售额 2,596,176 3,536,523 3,719,326
销售总利益 396,828 934,940 375,364
销售费用和管理费用 259,687 296,797 310,477
营业利益 137,141 638,143 64,887
营业外收益 104,803 93,554 191,179
营业外费用 133,708 95,206 235,208
减去法人税之前的净利 108,236 636,490 20,859
法人税费用 14,109 95,906 ▲ 3,949
繼續營業當期純利益 94,127 540,584 24,807
中断營業利益 ▲ 92,907 ▲ 2,418 -
当季净利 1,220 538,166 24,807