HOME > 投资信息 > 财务信息 > 损益计算表摘要

损益计算表摘要 - 提供晓星的经营业绩

PRODUCT INDEX
  • 合并基准
  • 別途基准

销售额

单位:十亿韩元
3,500
2,800
2,100
1,400
700
0
2,693 2017
3,002 2018
3,373 2019

营业利益

单位:十亿韩元
500
400
300
200
100
0
36 2017
155 2018
237 2019

减去法人税之前的净利

单位:十亿韩元
500
400
300
200
100
0
-5 2017
567 2018
201 2019

当季净利

单位:十亿韩元
3,500
2,800
2,100
1,400
700
0
341 2017
3,426 2018
150 2019

单位:百万韩元

损益计算表摘要
2017 2018 2019
销售额 2,692,847 2,991,006 3,373,447
销售总利益 3,482,358 438,496 544,850
销售费用和管理费用 312,311 295,013 308,022
营业利益 35,924 143,483 236,828
营业外收益 90,711 532,648 53,674
营业外费用 131,300 108,897 89,817
减去法人税之前的净利 ▲ 4,665 567,234 200,685
法人税费用 ▲ 85,353 103,167 50,676
繼續營業當期純利益 80,688 464,067 150,009
中断營業利益 260,151 2,961,910 0
当季净利 340,839 3,425,977 150,009