HOME > 投资信息 > 财务信息 > 损益计算表摘要

损益计算表摘要 - 提供晓星的经营业绩

PRODUCT INDEX
  • 合并基准
  • 別途基准

销售额

单位:十亿韩元
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
3,176 2019
2,789 2020
3,539 2021

营业利益

单位:十亿韩元
850
700
550
400
250
100
200 2019
137 2020
641 2021

减去法人税之前的净利

单位:十亿韩元
850
700
550
400
250
100
163 2019
108 2020
639 2021

当季净利

单位:十亿韩元
600
500
400
300
200
100
150 2019
1 2020
541 2021

单位:百万韩元

损益计算表摘要
2019 2020 2021
销售额 2,970,708 2,596,176 3,538,943
销售总利益 456,378 396,828 937,360
销售费用和管理费用 256,374 259,687 296,797
营业利益 200,005 137,141 640,563
营业外收益 52,335 104,803 93,554
营业外费用 89,058 133,708 95,206
减去法人税之前的净利 163,282 108,236 638,910
法人税费用 42,619 14,109 95,906
繼續營業當期純利益 120,663 94,127 543,005
中断營業利益 29,347 92,907 ▲ 2,418
当季净利 150,009 1,220 540,587