HOME > 投资信息 > 财务信息 > 损益计算表摘要

损益计算表摘要 - 提供晓星的经营业绩

PRODUCT INDEX
  • 合并基准
  • 別途基准

销售额

单位:十亿韩元
3,250
2,600
1,950
1,300
650
0
388 2018
398 2019
295 2020

营业利益

单位:十亿韩元
550
440
330
220
110
0
13 2018
109 2019
57 2020

减去法人税之前的净利

单位:十亿韩元
550
440
330
220
110
0
18 2018
106 2019
-56 2020

当季净利

单位:十亿韩元
3,500
2,800
2,100
1,400
700
0
3,020 2018
101 2019
-59 2020

单位:百万韩元

损益计算表摘要
2018 2019 2020
销售额 387,911 397,940 295,491
销售总利益 64,621 164,197 110,430
销售费用和管理费用 51,689 54,742 53,495
营业利益 12,932 109,455 56,935
营业外收益 23,975 9,183 17,443
营业外费用 19,283 12,571 130,493
减去法人税之前的净利 17,624 106,067 ▲ 56,115
法人税费用 ▲ 1,071 5,524 2,870
繼續營業當期純利益 18,695 100,543 ▲ 58,985
中断營業當期純利益 3,000,820 0 0
当季净利 3,019,516 100,543 ▲ 58,985